Skuls logo

Avtalevilkår

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Skuls AS (org.nr. NO 916 815 476 MVA) og deg som klient (kunde) av våre inkassotjenester.

Skuls AS er et autorisert inkassoselskap, og har bevilgning gitt av Finanstilsynet for å drive inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav etter inkassoloven § 30 annet ledd, jf. §§ 4 og 5.

Avtalen består av:

 1. Definisjoner og formål
 2. Bestilling og vilkår
 3. Plikter og fullmakter
 4. Økonomi
 5. Tjenester
 6. Reklamasjon og oppsigelse
 7. Opplysninger og sikkerhet
 8. Ansvarsbegrensninger
 9. Overdragelse
 10. Tvister

1. Definisjoner og formål

1.1. Definisjoner:

A) Skuls AS blir heretter omtalt som “Skuls”. Tjenesten Skuls AS tilbyr omtales som “Tjenesten”.

B) Firmaet som bestiller, bruker og/eller kjøper av Tjenesten blir heretter omtalt som “klient”.

C) Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomene www.skuls.no omtales som “Nettstedet”. Denne avtalen omtales som “Vilkår”.

1.2. Formål:

Skuls skal drive inn forfalte pengekrav på vegne av klient etter gjeldende regler for god inkassoskikk og de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

2. Bestilling og vilkår

Bestilling og vilkår:

A) Vilkår utgjør sammen med klients bestilling, bekreftet gjennom bestillingsprosessen på skuls.no, via integrasjon / økonomisystem eller bekreftet via e-post, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten.

B) Vilkår kan bli oppdatert, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses på https://skuls.no/vilkar

C) Ved innbyrdes motstrid mellom bestemmelser i vilkårene går særskilte avtaler foran generelle, og nyere bestemmelser foran eldre.

D) Klients bestilling er bindende når bestillingen er registrert i Skuls sitt fagsystem.

E) Ved bestilling og aksept av vilkår bekrefter bestiller å ha fullmakt fra klient til å bestille. Skuls holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt ikke foreligger.

3. Plikter og fullmakter

3.1. Klient sine generelle plikter overfor Skuls:

A) Sørge for å straks underrette om endringer i selskapsnavn, adresse, kontaktperson, kontonummer ved/for avregning og/eller annen juridisk informasjon fortløpende til post@skuls.no

B) Sørge for å overholde god forretnings- og inkassoskikk i.h.t. inkassoloven § 8 i sitt reskontro/ oppfølgingsarbeid.

C) Sørge for at henvendelser fra Skuls besvares skriftlig innen 14 dager.

3.2. Klient sine plikter overfor Skuls ved oversendelse av krav:

A) Sørge for at krav ikke er mot mindreårig og/eller er foreldet.

B) Sørge for at inngått avtale med kunde er skriftlig i form av ordrebekreftelse og/eller signert avtale/kontrakt.

C) Sørge for at inkassovarsel er sendt i.h.t. inkassoloven § 9 og at fristen for betaling er utløpt.

D) Sørge for å registrere krav via Skuls sin kundeportal integrasjon, økonomisystem eller annen avtalt løsning.

E) Sørge for å melde krav som førinkasso hvis inkassovarsel ikke er sendt. (Skuls starter da oppfølgingsprosessen med inkassovarsel i henhold til inkassoloven § 9).

F) Sørge for å trekke fra påløpte renter og gebyrer. Kun melde hovedstol.

G) Sørge for at omtvistede krav ikke oversendes.

H) Sørge for å melde om delbetalinger gjort på kravet.

I) Sørge for å gi mest mulig kontaktopplysninger om skyldner, inkludert e-post, mobilnummer og fødselsdato/org.nr.

J) Sørge for at kravet er godt kontrollert.

K) Sørge for å informere om opplysninger som er relevant for kravet.

3.3. Klient sine plikter overfor Skuls etter at innfordring er iverksatt:

A) Sørge for å straks gi alle relevante opplysninger om endringer i kravet.

B) Sørge for å straks underrette om innsigelse i kravet.

C) Sørge for å straks underrette om innsigelse som tas til følge.

D) Sørge for å straks og senest innen 2 dager å underrette om betaling direkte til klient

E) Sørge for å besvare henvendelse innen fjorten (14) dager.

F) Sørge for å ikke drive parallell innfordring på kravet.

G) Sørge for å møte som part ved behandling av innsigelser/tvister i forliksråd eller annen rettslig behandling i kravet.

H) Sørge for å henvise skyldner til Skuls hvis skyldner tar kontakt i.f.b.m. kravet.

3.4. Skuls sine plikter overfor klient:

A) Sørge for å iverksette nødvendige tiltak for å få kravet betalt i henhold til inkassoloven, inkassoforskriften og god inkassoskikk.

B) Sørge for å sende/levere/vise/tilby kvittering (oppdragsbekreftelse) om at kravet er registrert og arbeidet med å inndrive kravet er påbegynt.

C) Sørge for å underrette om sakens utvikling og rapporter i kundeportalen på https://skuls.no/kundeportal

D) Sørge for å straks underrette om innsigelse/tvist mottatt i sak som åpenbart ikke er grunnløse og stanse behandling av sak inntil tvist er avklart.

3.5. Fullmakter gitt av klient til Skuls:

A) Iverksette de tiltak man finner tjenlig for å kunne løse sak. I dette inngår blant annet å kunne sende/utføre fysisk brev, e-post, digipost, eFaktura, sms, utring o.l.

B) Inngå avtaler om nedbetalingsordninger og betalingsutsettelser.

C) Å kunne iverksette forliksklage, utleggsforretning og realisering av pant.

D) Kutte inntil 50% av hovedstol når saken er overført til overvåking for å få løsning på sak.

E) Trekke sak hvor klient ikke har besvart Skuls sin/e henvendelse/r innen 14 dager.

F) Trekke omtvistet krav som ikke er avklart innen 14 dager etter at innsigelse er framsatt.

G) Legge til omkostninger (purregebyr, EU-gebyr, tariffmessig salær, rettsgebyr, forsinkelsesrenter, omkostningsrenter o.l) på saker.

4. Økonomi

4.1. Priser:

A) Oppdraget avregnes i.h.t. gjeldende prisliste.
B) Skuls har rett til å endre priser og betingelser uten forhåndsorientering når dette skyldes pålegg fra offentlig myndighet.
C) Klient godtar Skuls` priser ved oversendelse av sak. Priser er eks. merverdiavgift, med mindre annet er opplyst.

4.2. Dekningsrekkefølge ved innbetaling:

A) Rettsgebyr

B) Inkassoomkostninger (Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader, tariffmessig salær og skrivesalær).

C) Klients hovedkrav (hovedstol)

D) Forsinkelsesrenter beregnet av hovedkrav

E) Forsinkelsesrenter av inkassoomkostninger (omkostningsrenter)

4.3. Betaling til klient:

A) Betaling direkte til klient etter at oppdraget er iverksatt hos Skuls skal behandles på lik linje som om betalingen var gjort til Skuls sin klientkonto.

B) Ved betaling til klient, etter at Skuls har iverksatt innfordring (mottatt sak), har Skuls rett til å iverksette og/eller fortsette innfordring av inkassoomkostninger og/eller påløpte rettsgebyrer og/eller omkostningsrenter.

4.4. Trekking av krav:

A) Klient kan trekke feilsendte saker uten kostnad de 5 første dagene etter at saken er registrert hos Skuls. Deretter faktureres klient iht. prisliste.

B) Hvis saken trekkes pga betaling i saken direkte til klient eller avtale om betaling mellom klient og skyldner så faktureres det for provisjon av det innbetalte eller avtale beløpet i tillegg.

C) Hvis klient ikke besvarer Skuls sine skriftlige henvendelser på e-post innen 14 dager så Skuls fullmakt til å trekke krav og fakturere iht. prisliste.

4.5. Rettsgebyr:

A) Rettsgebyr (offentlige gebyrer) blir forskuttert av Skuls.

B) Når Skuls har betalt rettsgebyret til Statens innkrevingssentral, så vil klient bli fakturert fortløpende for rettsgebyret.

C) Omkostningsrisikoen for rettsgebyr bæres av klient.

4.6. Motregning:

A) Klient aksepterer at Skuls har motregningsrett i innbetalinger til porteføljen dersom klient unnlater å betale krav Skuls har eller måtte få mot klient, og som er oppstått i forbindelse med oppfyllelse av denne avtale.

B) Det samme gjelder hvis klient inngår gjeldsforhandlinger, går konkurs, melder oppbud, tvangsoppløses e.l. Motregning varsles til klient i etterkant.

4.7. Avregning:

A) Skuls setter alle mottatte innbetalinger fra skyldner på klientkonto. Dette er en samlekonto for alle klienter.

B) Skuls utbetaler innkasserte midler til klient en (1) gang pr dag i.h.t dekningsrekkefølge (pkt 4.2) og iht iht prisliste detaljerte iurl

C) Før utbetaling skjer, vil Skuls avregne sitt vederlag iht prisliste.

D) Skuls vil daglig sende/levere/vise avregningsdokumentasjon (oppstilling) for hvordan klientmidlene er avregnet (behandlet).
Avregningsdokumentasjon sendes med e-post om ikke klient bruker klientweb på skuls.no.

E) Klient godskrives ikke renter av innkasserte midler jfr. inkassoloven § 3 og § 16. Renter på klientkonto tilfaller Skuls.

F) Skuls benytter klientkonto hvor banken har avgitt erklæring om at banken ikke kan gjøre motregning gjeldende i kontoen for krav banken måtte ha mot Skuls.

4.8. Endringer og avvikling:

A) Dersom Skuls endrer virksomhet, søker gjeldsordning, akkord eller går konkurs, skal klient ha rett til å kreve sakene tilbakekalt ved å utbetale forskutterte rettsgebyrer. Det samme gjelder dersom Skuls ikke lenger oppfyller de nødvendige formelle vilkår for å drive inkassovirksomhet jfr. inkassoloven med tilhørende forskrifter.

B) Skuls svarer ikke for følger som skyldes endringer i offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig og andre forhold utenfor Skuls sin kontroll.

C) Avtalen kan overdras og/eller selges til 3. part til samme betingelser, men uten endringer i de løpende betingelser.

D) Skuls forbeholder seg retten til å kunne foreta prisendringer, Unntatt fra prisendring er allerede løpende saker.

5. TJENESTER

5.1. Kundeportal:

Klient får ved aksept av vilkår tilgang til et eget passordbeskyttet område på Nettstedet for å kunne:

 • Registrere sak
 • Trekke sak
 • Registrere direkte betaling
 • Se status på sak
 • Sende og motta meldinger til/fra saksbehandler
 • Hente ut rapporter

Logindetaljer sendes på e-post når bestilling er mottatt av Skuls.

5.2. Førinkasso:

Krav som ikke er oppgjort ved utløpet av forfallsdato på faktura + 14 dager overføres til Skuls for utsendelse av betalingspåminnelse / Inkassovarsel i.h.t § 9 i inkassoloven.

5.3. Inkasso:

A) Krav som ikke er oppgjort ved utløpet av betalingsfristen i inkassovarselet, overføres til Skuls for inndrivelse i.h.t. inkassoloven § 10. Inkassovarselet må være i.h.t. inkassolovens § 9.

B) Videre skal Skuls iverksette nødvendige tiltak for å inndrive kravet og ivareta klients interesser på best mulig måte innenfor rammen av god inkassoskikk i henhold til inkassoloven § 8.

5.4. Overvåkning:

A) Uløste krav overføres automatisk og uten varsel til overvåkning 12 måneder etter dato på gjeldsgrunnlaget (faktura, kontrakt o.l) eller når Skuls fastslår at rettslig inkasso vil være ulønnsomt.

B) Sak som ligger til overvåkning kan ikke tilbakeføres til ordinær oppfølging.

5.5. Utenlandsinkasso:

Avtale om utenlandsinkasso gjøres separat.

6. Reklamasjon og oppsigelse

6.1. Reklamasjon:

Reklamasjon skal gjøres skriftlig til post@skuls.no

6.2. Oppsigelse:

A) Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsen skal skje skriftlig til post@skuls.no, og med gjensidig tre (3) måneders varsel.

B) Begge parter kan si opp enkelttjenester særskilt.

C) Ved oppsigelse av samarbeidsavtalen fra klient sin side har Skuls rett til å kreve klient for sitt tilgodehavende.

D) Skuls har rett til, uten varsel, å heve avtalen umiddelbart hvis klient sender over ubegrunnede eller falske krav, eller på annen måte manipulerer Tjenesten, dokumenter, saksgangen, bryter vilkår, e.l. Det samme gjelder klient som har brukt Tjenesten med falsk identitet eller til å utøve annen kriminell virksomhet.

7. Opplysninger og sikkerhet

7. Opplysninger og sikkerhet:

A) Skuls gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte.

B) Skuls selger ikke opplysninger til tredjepart, og bytter eller gir heller ikke slik informasjon til andre enn kredittopplysningsbyråer.

C) Informasjonen deles eller selges ikke videre til andre kommersielle aktører, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester klient har bedt om.

D) Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database, unntatt fra dette er systemleverandører som Skuls må bruke for å opprettholde sine vilkår.

E) Skuls forbeholder seg full rett til på eget initiativ å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger dersom det er mistanke om økonomisk kriminalitet eller ulovlig bruk av Tjenesten, eller hvis det foreligger en rettskraftig dom som krever utlevering, f.eks. ifbm. konkurs e.l.

F) Klients e-postadresse brukes til å sende registreringsopplysninger, påminnelser og annet som er vesentlig for å kunne utføre Tjenesten innenfor lovbestemte regler. Skuls vil også kunne sende viktige meldinger om Tjenesten, og nyheter og tilbud som gjelder denne avtalen eller andre tjenester fra Skuls

8. Ansvarsbegrensninger

8. Ansvarsbegrensninger:

A) Skuls er ikke ansvarlig for følger som skyldes offentlige bestemmelser eller force majeure.

B) Klient er innforstått med, og godtar, at Skuls ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, omsetning, goodwill, data eller andre immaterielle tap (selv om Skuls er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Skuls er ikke ansvarlig for de data klient legger inn i kundeportal som en del av denne avtalen.

C) Skuls etterstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Men tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Skuls fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for klient.

9. Overdragelse

9. Overdragelse:

Skuls har rett til å overdra Tjenesten, og dermed klients kundeforhold i henhold til Vilkår, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring o.l.

10. Tvister

10. Tvister:

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Skuls til enhver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.